1. Podstawowe dokumenty:
  1. Misja szkoły,
  2. Statut (tekst jedn. - obowiązuje od 1.10.2015),
  3. Uchwała 19/2016 w sprawie zmian w statucie,
  4. WZO,
 2. Programy:
  1. Program wychowawczy (stan na 1.09.2014),
  2. Program profilaktyki (stan na 1.09.2014),
  3. Bezpieczny Internet - 2011.
 3. Regulaminy i zasady:
  1. Regulamin szkoły,
  2. Regulamin ocen z zachowania,
  3. Regulamin organizowania wycieczek,
  4. Regulamin dyżurów,
  5. Zasady rekrutacji do klasy I,
  6. Zasady pełnienia opieki nad uczniami oczekującymi na zajęcia w szkole...,
  7. Zasady pełnienia opieki nad uczniami podczas zajęć pozalekcyjnych...
 4. Podręczniki:
  1. Zestaw podręczników dla kl. I (2016/2017),
  2. Zestaw podręczników dla kl. II i III (2016/2017),
  3. Szkolny zestaw programów nauczania 2016/2017.
 5. Inne:
  1. Ochrona danych osobowych,
   1. Regulamin sieci szkolnej,
   2. Regulamin pracy z komputerem,
   3. Instrukcja obsługi systemu informatycznego przetwarzania danych osobowych,
   4. Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych,
   5. Oświadczenie pracownika
   6. Upoważnienie pracownika,
   7. Formy naruszeń bezpieczeństwa,
   8. Raport z naruszenia zabezpieczeń,
   9. Raport o sytuacji naruszenia,
   10. Wniosek o udostępnienie danych,
   11. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
   12. Ustawa z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw,
   13. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
  2. Procedura ewakuacji szkoły.
   1. Ewakuacja szkoły,
   2. Procedura ewakuacji,
   3. Zasady ewakuacji,
   4. Załącznik nr 1 do procedury ewakuacji.